MOOI

www.stichtingmooi.nl

Stichting MOOI biedt een uitgebreid pakket aan welzijnsactiviteiten voor inwoners van Den Haag (met name in het stadsdeel Escamp en Laak, en in Zoetermeer e.o.). In samenwerking met de bewoners en netwerkpartners worden vanuit verschillende locaties welzijnsactiviteiten ontplooid en diensten verricht. Daarbij zet MOOI zich op verschillende plekken in voor het welzijn van vrouwen. Stichting MOOI is onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).

PEP Den Haag, Participatie Emancipatie Professionals

www.pepdenhaag.nl
PEP ondersteunt organisaties die zich sterk maken voor participatie, zorg en welzijn. PEP deelt kennis, verbindt, adviseert en traint.

ROC Mondriaan, Menskracht 7

www.menskracht7.nl

Menskracht 7 is onderdeel van het ROC Mondriaan, het Regionaal Opleidingen Centrum in de regio Haaglanden. Menskracht 7 is gespecialiseerd in mbo-beroepsopleidingen voor volwassenen. Menskracht 7 biedt opleidingen in zorg & welzijn, horeca, techniek, veiligheid, economie, sport & bewegen en communicatie. Zij participeert in De Haagse Maatschap vanuit haar rol als aanbieder van middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en functiegerichte trainingen. Daarbij bevordert het ROC arbeidsmarkt- en/of maatschappelijke deelname.

Taal voor het Leven

www.lezenenschrijven.nl/taalvoorhetleven

Taal voor het Leven is een proefprogramma waarbij in zes regio’s, waaronder de regio Haaglanden, wordt onderzocht of er meer manieren zijn om laaggeletterden te bereiken en hen te helpen naar een hoger lees –en schrijfniveau. Taal voor het leven verbindt hiervoor de wereld van vrijwilligers die cursisten vinden, enthousiasmeren en begeleiden en de wereld van professionele docenten die naast lesgeven ook vrijwilligers ondersteunen en opleiden. Taal voor het Leven maakt goede –en nog te ontwikkelen- opleidingsmaterialen gratis beschikbaar en versterkt het regionale netwerk.

Vluchtelingenwerk Zuidvleugel

www.vluchtelingenwerkzuidvleugel.nl

Vluchtelingenwerk behartigt belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Vanuit die rol heeft zij ervaring bij de begeleiding van vluchtelingen naar (vrijwilligers-)werk en opleidingen.

Yasmin

www.stichtingyasmin.nl

Stichting Yasmin is het participatiecentrum voor alle Haagse vrouwen die hun talenten willen ontwikkelen of die zich willen inzetten voor de Haagse maatschappij. Yasmin begeleidt vrouwen op weg naar een actieve rol in de samenleving. Dat kan een opleiding zijn, vrijwilligerswerk, betaald werk of door het doen van activiteiten. Bewustwording en persoonlijke ontwikkeling staan voorop. Vrouwen kunnen bij Stichting Yasmin terecht voor informatie, voorlichting, advies, coaching, netwerkbijeenkomsten, taalcursussen en trainingen. En als vrijwilliger kunnen vrouwen er de nodige werkervaring opdoen die hen kan helpen aan een betaalde functie. Het is de plek waar vrouwen elkaar ontmoeten, contacten opbouwen, ervaringen uitwisselen en hun talenten ontwikkelen. De kracht van vrouwen wordt zo de kracht van Den Haag.

Zebra

www.zebrawelzijn.nl

Zebra participeert in De Haagse Maatschap als organisatie voor brede maatschappelijke ondersteuning die opereert in de wijken Centrum, Schilderswijk en Transvaal in de gemeente Den Haag. Zebra zet zich in om de zelfstandigheid van mensen te vergroten. Zij biedt een veilige omgeving, waarin zij klanten helpt om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Zodat ze op eigen kracht verder kunnen gaan. Zebra is onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).

Bibliotheek Den Haag

www.bibliotheekdenhaag.nl
Bibliotheek Den Haag speelt een verbindende rol in de Haagse wijken. Zij wil zorgen dat iedereen vrije toegang heeft tot informatie en een ontmoetingsplek zijn in de wijk waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Per jaar begroet de bibliotheek ruim 2,5 miljoen bezoekers in de Centrale Bibliotheek en de 13 wijkbibliotheken. De bibliotheek is laagdrempelig en daardoor toegankelijk voor iedereen. Ook voor volwassenen die onvoldoende vaardig zijn met taal en digitale communicatie.
De bibliotheek is niet alleen een plek van ontmoeting, maar ze organiseert deze ontmoetingen ook en dit zoveel mogelijk samen met andere instellingen.

Voor Welzijn

www.voorwelzijn.nl/
Welzijnsorganisatie VÓÓR Welzijn is actief in de Haagse wijken/stadsdelen Loosduinen, Segbroek, Ypenburg, Leidschenveen en Haagse Hout. Ze ondersteunen bewoners van jong tot oud. Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen benut en geven zij hen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. De integrale dienstverlening is gebaseerd op de vraag van bewoners. Daar waar nodig gaan zij er actief op af. VÓÓR Welzijn is onderdeel van Xtra welzijn. Xtra welzijn vormt het bestuur van de welzijnsorganisaties MOOI, VÓÓR Welzijn, Zebra en de werkmaatschappij Xtra plus (JIT / JIP / SMW+).

De Mussen

www.demussen.nl
De Mussen is een eigentijds en bruisend buurtcentrum in het hart van de Schilderswijk.

Met een veelzijdig activiteitenaanbod op het gebied van participatie, bewegen & gezondheid, kunst & cultuur en natuur & techniek biedt De Mussen buurtbewoners de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De Mussen probeert hiermee een verschil te maken voor de 1800 buurtbewoners van alle leeftijden en diverse achtergronden die wekelijks De Mussen bezoeken.

Stichting Jeugdwerk

www.jeugdwerk.nl

Stichting Jeugdwerk Den Haag ontwikkelt talenten en competenties van jeugd, zodat zij later hun eigen weg kunnen gaan en zich waardevol voelen voor hun omgeving en de maatschappij. Dat doen zij met behulp van programma’s voor hele jonge kinderen tot en met ouders en vrijwilligers.
Stichting Jeugdwerk Den Haag werkt vanuit de buurthuizen Sam Sam, Samson en de Jeugdhaven in de Schilderswijk en de wijken Kortenbos en Oude Centrum.

Taal aan Zee

www.taalaanzee.nl
Wekelijks zetten meer dan 300 vrijwilligers zich in voor de stichting. Een groot deel van hen is taalmaatje, taalcoach of docent NT2 en geeft Nederlandse les aan geïsoleerde anderstalige vrouwen, asielzoekers en/of vluchtelingen. Ook verzorgen de stichting cursussen Engels en computervaardigheden. Zo kunnen cursisten en deelneemsters hun zelfredzaamheid versterken en wordt de drempel om mee te doen in de samenleving lager. Bij Taal aan Zee kan men ook terecht voor actuele informatie over het gehele educatieve taalaanbod voor volwassenen in Den Haag.

Up2learn

www.up2learntaaltrajecten.nl
Up2learn Taaltrajecten is een goed georganiseerde school met ervaren NT2 docenten. Up2learn Taaltrajecten helpt statushouders en migranten op een doeltreffende manier, bij het leren van de Nederlandse taal en hun Inburgering in Nederland. Dat betekent: les in kleine groepen, persoonlijke coaching en regelmatig toetsen van de resultaten.
Er worden ook excursies georganiseerd om cursisten in contact te brengen met de Nederlandse maatschappij.

SSSF

www.sssf.nl
De Stichting SSF verleent, waar mogelijk, hulp aan uitsluitend Haagse ingezetenen, die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en die geen beroep (meer) kunnen doen op wettelijke voorzieningen. De stichting brengt daartoe gelden bijeen van plaatselijke en landelijke, kerkelijke en particuliere sociaal-charitatieve fondsen en treedt op namens de fondsen welke gelden aan de stichting hebben toevertrouwd. De aldus bijeengebrachte gelden worden als regel uitgekeerd in de vorm van een gift, maar kunnen ook worden verstrekt als renteloos voorschot, dan wel in een combinatie van beide vormen.

WijkLeerbedrijf Den Haag (Calibris)

www.calibrisadvies.nl
In het WijkLeerbedrijf Den Haag Schilderswijk zijn de werkzaamheden voornamelijk gericht op huishoudelijke zorg, ondersteuning, eenvoudige activiteiten en omgang met wijkbewoners die hulp nodig hebben. Deelnemers kunnen ook bij organisaties, die in de wijk actief zijn, ingezet worden. Deelnemers werken samen met de andere deelnemers en eventuele andere hulp- of zorgverleners in de wijk, bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp van de thuiszorg.

Capabel Taal

www.capabeltaal.nl

Meedoen in Nederland, daar draait het om bij Capabel Taal. En zeker als je aan het werk bent. Capabel Taal wil de mogelijkheden van inburgeraars versterken met een gedegen kennismaking met de Nederlandse samenleving. En met een betere beheersing van de Nederlandse taal. Een goede kennis van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal vergroot de kansen op sociaal gebied en op de arbeidsmarkt.

Adres

Riviervismarkt 2
2501 HE Den Haag

Post

Postbus 10240
2501 HE Den Haag

Contact

Tel: (070) 3024444
contact@dehaagsemaatschap.nl

Stempel