De Haagse Maatschap is onderdeel van PEP Den Haag.

 

PEP Den Haag (hierna te noemen: “PEP), gevestigd aan de Riviervismarkt 2, 2513 AM te Den Haag, heeft als doel om samen met andere organisaties uit Den Haag alle vormen van participatie en emancipatie in de gemeente Den Haag te bevorderen. PEP stimuleert betrokken burgers, vrijwilligers, organisaties en professionals elkaar op te zoeken en elkaar te versterken.

PEP is Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat PEP de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat PEP verantwoordelijk is voor de naleving daarvan.

 

PEP verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Als wettelijke grondslag voor deze verwerking hanteert PEP: wettelijke verplichting, overeenkomst, toestemming en ook het gerechtvaardigd belang van PEP: het uitvoeren van onze doelstelling en dienstverlening.

 

1. Persoonsgegevens
PEP biedt verschillende websites aan: www.denhaagdoet.nl – website voor vrijwilligerswerk; www.volunteerthehague.nl – Engelstalige website voor vrijwilligerswerk; www.haagsestage.nl – website voor maatschappelijke stages; www.denhaagmantelzorg.nl – website voor mantelzorgers; www.denhaagdoetburenhulp.nl – website voor hulpvragen en hulpaanbod; www.denhaagdoetvrijwilligersacademie.nl – website voor ontwikkeling van vrijwilligers.

Als u gebruik maakt van deze websites verzamelt PEP persoonsgegevens om u op een juiste wijze behulpzaam te kunnen zijn. Zo maakt PEP gebruik van cookies om onder meer een betere werking van de website te realiseren.

 

2. Dienstverlening
PEP verwerkt ook andere persoonsgegevens om onze dienstverlening op een juiste wijze uit te kunnen voeren en daardoor onze doeleinden te kunnen realiseren.
Als u zich als vrijwilliger, mantelzorger, hulpvrager c.q. hulpbieder aanmeldt, verwerkt PEP contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres ter uitvoering van de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld. Als een organisatie zich aanmeldt worden naam, telefoon, e-mailadres van de contactpersoon van de organisatie verwerkt. Afhankelijk van de activiteit waarvoor u zich aanmeldt, zal PEP aanvullende gegevens registreren als dit nodig is voor het uitvoeren van de betreffende activiteit.
Onze doeleinden zijn o.a. matching van vrijwilligersvacatures/stageplaatsen, e-mailservice/jobalerts mits daarvoor aangemeld, vindbaarheid en benaderbaarheid van vrijwilligers door organisaties en intercedenten, opname in de kandidatenbank indien u hiervoor toestemming heeft gegeven en het versturen van nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven worden alleen aan u verstuurd indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u zich kunt afmelden.
Indien u zich als mantelzorger en/of vrijwilliger heeft aangemeld voor de webwinkel worden uw persoonsgevens door PEP verwerkt en aan Wish Wish (uitvoerder webwinkel) verstrekt, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.
Indien een jongere zich aanmeldt voor een maatschappelijke stage en jonger is dan 16 jaar, dan kan deze aanmelding uitsluitend worden gedaan indien de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

3. Privacy rechten
U heeft de volgende privacy rechten:
– Recht op inzage: u kunt inzien welke gegevens PEP van u verwerkt en ook informatie opvragen over onder meer het doel van de verwerking en welke persoonsgegevens worden verzameld.
– Recht op rectificatie en aanvulling: u kunt PEP verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen indien uw gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn.
– Recht op beperking van de verwerking: u kunt PEP verzoeken minder gegevens van u te verwerken bijvoorbeeld in de periode dat u bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens.
– Recht op vergetelheid: u heeft het recht om gegevens door PEP te laten verwijderen indien PEP uw gegevens bijvoorbeeld niet langer nodig heeft voor het doel.

 

4. Verzoek of bezwaar

U kunt PEP verzoeken om u een machineleesbare kopie van de persoonsgegevens te verstrekken en u heeft het recht om die persoonsgegevens door PEP over te laten dragen aan een andere organisatie.
– Bezwaar: u kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door PEP. PEP zal altijd aan dit verzoek voldoen indien uw bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing.Een verzoek tot uitoefening van deze rechten kunt u doen door een e-mail te sturen naar service@denhaagdoet.nl of ons te bellen op 070- 302 44 19.
Een dergelijk verzoek zal door PEP in behandeling worden genomen indien uw identiteit kan worden vastgesteld aan de hand van een kopie van een geldig ID-bewijs. Uitsluitend uw naam is voor de vaststelling van uw identiteit relevant, u wordt dan ook verzocht om alle overige gegevens op deze kopie onleesbaar te maken.
U kunt ook een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5. Beveiliging van persoonsgegevens
PEP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn dataverbindingen beveiligd en hebben uitsluitend daartoe bevoegde medewerkers toegang tot persoonsgegevens.
PEP heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan bedoelde fysieke en organisatorische maatregelen getroffen.

 

6. Bewaartermijn gegevens
PEP bewaart uw persoonsgegevens tot 12 maanden zolang u uw account gebruikt. Indien u uw account langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt worden uw account en uw persoonsgegevens verwijderd.

 

7. Uitwisseling van gegevens
PEP kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. PEP sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens in opdracht voor PEP verwerken en dat zij voldoende waarborgen bieden ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.
PEP garandeert dat zij geen (persoons)gegevens aan derden verkoopt, verhuurt, of anders commercieel ter beschikking stelt. Alleen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat (zoals de Belastingdienst) of indien u daartoe uitdrukkelijke toestemming verleent zal PEP (persoons)gegevens aan derden ter beschikking stellen.

 

8. Cookies

PEP den Haag maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een pc, tablet of mobiele telefoon opslaat als de website wordt bezocht en die door de website kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet is PEP gerechtigd cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon op te slaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of functioneren van de site. Voor alle andere soorten cookies zoals voorkeur- en marketing cookies, heeft PEP uw toestemming nodig.

Op deze website kunt u content, zoals nieuwsartikelen en verhalen delen op uw persoonlijke social media account d.m.v. de social share buttons. Ook kunt u You Tube filmpjes direct op onze site afspelen. Doordat PEP deze functies voor social media biedt, deelt PEP informatie over het gebruik van onze site met partners voor social media, die dit kunnen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

PEP maakt gebruik van Matomo, een webanalyse-syteem voor het verwerken van anonieme statistieken over bezoek aan de website, het analyseren van deze bezoeken om daarna zo mogelijk het gebruik van de website te verbeteren. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen: IP-adres, gebruikte browser, vanaf welke pagina onze website wordt bezocht, datum en duur bezoek website en welke pagina’s van onze website worden bezocht.

Indien u geen prijs stelt op de plaatsing van deze cookies kunt u deze cookies in uw browser buiten werking stellen.

Op de websites is een aantal links naar websites van andere organisaties opgenomen. PEP is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze derden persoonsgegevens verwerken. Lees hiervoor de privacy verklaringen van deze betreffende organisatie.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.dehaagsemaatschap.nl

Uw huidige stand: Alleen noodzakelijke cookies

Verander uw toestemming (aanklikmogelijkheid)

Tabel met cookies hieronder plaatsen:
Noodzakelijk (hoeveel en welke)
Voorkeuren (hoeveel en welke)
Marketing (hoeveel en welke)
Niet geclassificeerd (hoeveel en welke)

 

9. Wijzigingen in privacyverklaring
PEP behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Indien u deze verklaring geregeld raadpleegt blijft u op de hoogte van deze wijzigingen. U kunt de laatste versie van onze privacyverklaring altijd terugvinden op onze websites.

 

10. Contact
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of het privacybeleid van PEP kunt u contact opnemen met de servicedesk van De Haagse Maatschap: contact@dehaagsemaatschap.nl of tel. 070 – 302 44 44.
© 2018 PEP Den Haag

Adres

Riviervismarkt 2
2501 HE Den Haag

Post

Postbus 10240
2501 HE Den Haag

Contact

Tel: (070) 3024444
contact@dehaagsemaatschap.nl

Stempel